Mentorschap

Wat is mentorschap?

Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen.

Hoe wordt mentorschap aangevraagd?

Er zijn verschillende manieren om mentorschap aan te vragen. Het gaat echter altijd via de sector kanton van de rechtbank.

Mentor’s taken

De mentor neemt alleen beslissingen op het persoonlijke vlak van zorg, welzijn en medisch behandelen.

Wat is mentorschap?

Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om mensen met een verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met u of met uw familie de beslissing. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die niet volledig in staat worden geacht voor zichzelf te zorgen. Bij mentorschap is er sprake van handelingsonbevoegdheid in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen. De mentor gaat niet over geld en goederen, dat doet de bewindvoerder.

Een mentor heeft als wettelijk vertegenwoordiger de professionele autonomie besluiten te nemen in het belang van het welzijn van de cliënt.
Bij zaken van ingrijpende aard (zoals een medische behandeling, verzorging, verpleging) of bij situaties die niet wenselijk zijn voor de cliënt en anderen en kan handelend optreden naar instanties en is tekeningsbevoegd voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt.

De mentor beslist zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkenen en met het mentorschap wordt de laatstgenoemde op het persoonlijke vlak beschermd. Een mentor wordt aangesteld door de sector Kanton van de rechtbank en houdt ruggespraak met de sector Kanton over belangrijke kwesties. Andere wettelijk vertegenwoordigers zijn o.a.: curatoren en bewindvoerders (beiden behartigen de vermogensrechtelijke kant). De diensten worden geleverd van Amsterdam tot Alkmaar en van Alkmaar tot Den Helder. Soms werkt een mentor samen met een bewindvoerder.

inzage tarieven

Voor wie is mentorschap bestemd?

Mentorschap is voor personen van 18 jaar en ouder. Het betreft een brede doelgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met geestelijke en / of lichamelijke beperkingen ten gevolge van een aangeboren of een niet aangeboren hersenletsel, wilsonbekwame ouderen (dement, ziekte van Alzheimer), mensen met psychiatrische problemen, mensen met verslavingsproblematiek, comateuze patiënten.

De wettelijke maatregel is vooral bedoeld om mensen tegen zichzelf en anderen te beschermen en de kwaliteit van het bestaan te bevorderen. Mentorschap eindigt wanneer: iemand weer in staat is zijn/haar belangen te behartigen; de afgesproken periode is afgelopen; bij overlijden.

Hoe wordt mentorschap aangevraagd?

Er zijn verschillende manieren om mentorschap aan te vragen. Het gaat echter altijd via de sector kanton van de rechtbank. Er moet een formulier worden opgevraagd en ingevuld (N.B. bij het formulier hoort de brochure van justitie over curatele, bewind en mentorschap). Via rechtspraak.nl kunt u uw aanvraag indienen.

rechtspraak.nl website

Wie vraagt het mentorschap aan?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zelf een verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad.
Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is, kan ook de voogd de maatregel vragen. Daarnaast kan de officier van justitie om het mentorschap verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van Justitie een verzoek doen. Is iemand onder curatele gesteld en vindt de curator dat de curatele zou moeten worden vervangen door een bewind en/of een bewindmentorschap, dan kan in zo een geval ook de curator een verzoek doen. Als (een deel van) iemands goederen onder bewind is gesteld, dan kan de bewindvoerder het mentorschap aanvragen; omgekeerd kan de mentor een bewind aanvragen als daartoe aanleiding is.

Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), de voogd, de curator of de bewindvoerder het verzoek niet zelf indient.

Mentorschap aanvragen

Het Mentorschap kunt u aanvragen door een verzoek in te dienen bij de sector Kanton van de Rechtbank in uw arrondissement . De aanvraag doet u in het rechtsgebied voor wie u het mentorschap wilt laten aanvragen. AttentMentoren is erkend door de rechtbank van Amsterdam en Alkmaar. Via Rechtspraak.nl kunt u uw aanvraag indienen. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen bij de aanvraag van uw verzoek.

Wij hebben een brede zorg achtergrond (algemene, verzorgings-en verpleeghuis, psychiatrische en maatschappelijke gezondheidszorg). Daarnaast beschikt Attentmentoren over een uitgebreid netwerk, o.a. door ruime bestuurlijke ervaring in diverse maatschappelijke organisaties. Voor informatie over professioneel mentorschap kunt u contact met ons opnemen via onderstaande mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Mentor’s taken

De mentor neemt beslissingen voor anderen. Een curator neemt beslissingen voor anderen op het financiële en het persoonlijke vlak. De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geld en goederen en de mentor neemt alleen beslissingen op het persoonlijke vlak van zorg, welzijn en medisch behandelen.

Zowel de curator als de bewindvoerder nemen dus financiële beslissingen. En zowel de curator als de mentor nemen persoonlijke beslissingen. Bij beslissingen over een geneeskundige behandeling treedt de curator of de mentor op als vertegenwoordiger van de patiënt.

De taken van de curator, de bewindvoerder en de mentor verschillen nogal. De taken van de curator gaan het verst. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelings bekwaamheid.Hij kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. De curator kan deze overeenkomst terugdraaien als dat nodig is. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.

De bewindvoerder en de mentor hebben te maken met iemand die handelingsbekwaam is. Bij een bewind mag zo iemand niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Bij mentorschap mag de betrokkene niet meer zonder toestemming van de mentor over de eigen verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding beslissen.

Als de goederen van de betrokkene geheel of gedeeltelijk onder bewind zijn gesteld, mag zo iemand net als andere meerderjarigen, over persoonlijke dingen en alles wat niet onder bewind is gesteld, zelf beslissen.

Heeft iemand een mentor, dan neemt die mentor alleen beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Iemand die een bewindvoerder of een mentor heeft mag dus bijvoorbeeld wel zelf een testament op maken na overleg met bewindvoerder en of mentor.

Probleem of klacht kenbaar maken?

Meld uw klacht of probleem altijd eerst schriftelijk bij uw eigen mentor. Hij/zij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Voor de melding van uw klacht of probleem voegen wij een speciaal voor dit doel ontworpen formulier bij.

Een probleem of klacht indienen

Als uw klacht naar uw mening door uw mentor niet naar tevredenheid is behandeld, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij BPM-nhn.

Als u na de behandeling van uw bezwaar nog steeds van mening bent dat er geen goede oplossing is gevonden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de rechtbank, afdeling kanton. Uw mentor heeft voor u het adres van het kantongerecht waar u met uw mentorschap onder valt. De kantonrechter zal dan samen met u en uw mentor alsnog onderzoeken wat een goede oplossing van uw klacht of probleem kan zijn.

Vanuit dit standpunt spreken wij hierbij graag de wens uit dat wij gezamenlijk een goed civiel mentorschap tegemoet gaan.

Feitjes

Oprichting
2013
Eigenaar is net
55
koppen koffie
612
ontstaan mentorschap
2000

Contact opnemen

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Contactgegevens

  Attentmentoren
  Postbus 1065
  1810 KB Alkmaar

  0622037703
  info@attentmentoren.nl